22/04/2016

EMS

Exemples de Casos d'Èxit de reducció de costos referents al sector de l'ENERGIA (EMS©).

Cas d’èxit

Empresa de reconegut prestigi en el Sector Retail Restauració, amb més de 100 establiments al territori nacional.

Situació InicialObjectiuLa Nostra ActuacióResultats
 • Inventari de punts de subministrament no actualitzat.
 • Desconeixement condicions contractades vs preus de mercat en aquest moment.
 • Control i seguiment de la facturació deficient.
 • Optimització del cost global de subministrament elèctric i implementació sistema de control i seguiment de la facturació.
 • Inventari, anàlisi i avaluació prèvia condicions econòmiques i de servei negociades en aquest moment.
 • Identificació possibles millores per desajustaments de potència i excessos de reactiva existents.
 • Preparació plec de condicions per a licitació oberta amb diverses comercialitzadores.
 • Assessorament en la negociació final i nova contractació.
 • Actualització noves condicions econòmiques i de servei al costat de la comercialitzadora adjudicatària.
 • Implementació d'un sistema de control i seguiment de la facturació: descàrrega mensual de factures, verificació de preus segons condicions acordades, gestió d'altes, baixes i incidències amb la Comercialitzadora.
 • Emissió d'informe tècnic-econòmic mensual a Client.
 • Reducció de costos del subministrament elèctric d'un 15 % global, per millora de condicions econòmiques de la nova adjudicació, més l'optimització i reajustament en els desajustos de potència i excessos de reactiva detectats inicialment. Implementació d'un sistema de control i seguiment de la facturació emesa per la comercialitzadora.
 • Optimització del cost global de subministrament elèctric i implementació sistema de control i seguiment de la facturació.
ce_EMS2